Enter your keyword

Regulamin Konkursu Wygraj zaproszenie na Targi Mieszkań i Domów w Warszawie 17-18.02.2018 roku.

Regulamin Konkursu

Wygraj zaproszenie na Targi Mieszkań i Domów w Warszawie 17-18.02.2018 roku.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj zaproszenie na Targi Mieszkań i Domów w Warszawie 17-18.02.2018 roku.
2. Organizatorem Konkursu jest Homestagerka.pl, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2c/1 05-270 Marki.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest organizator Targów Mieszkań i Domów.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
www.homestagerka.pl i na fanpage na Facebooku http://www.facebook.com/homestagerka w dniach 13 lutego  – 16 lutego 2018 roku (do godziny 17:00).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1.
Nagrodą w Konkursie są:

zaproszenie na Targi Mieszkań i Domów w Warszawie 17-18.02.2018 roku.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy jako pierwsze 5 osób w czasie trwania konkursu, po subskrypcji ze strony https://www.subscribepage.com/wygraj-zaproszenie-na-targi-wwa , wyślą email zawierający poprawną odpowiedź na pytanie: “Kto jest uważany za twórce home staging?” [Barb Schwarz]

 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu godziny od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@homestagerka.pl do północy w piątek 16.02.2018 roku, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymane zaproszenie będzie do odbioru w kasie Targów 17-18.02.2018 roku.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Homestagerka.pl.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.homestagerka.pl